click here ^_^

Labels

riang selalu ^_^

Friday, 29 November 2013

PERMOHONAN SI KAYA DAN SI MISKINNabi Musa a.s. memiliki ummat yang jumlahnya sangat banyak dan umur mereka panjang-panjang. Mereka ada yang kaya dan juga ada yang miskin. Suatu hari ada seorang yang miskin datang menghadap Nabi Musa a.s.. Ia begitu miskinnya pakaiannya compang-camping dan sangat lusuh berdebu. Si miskin itu kemudian berkata kepada Baginda Musa a.s., "Ya Nabiullah, Kalamullah, tolong sampaikan kepada Allah s.w.t. permohonanku ini agar Allah s.w.t. menjadikan aku orang yang kaya." Nabi Musa a.s. tersenyum dan berkata kepada orang itu, "Saudaraku, banyak-banyaklah kamu bersyukur kepada Allah s.w.t.". Si miskin itu agak terkejut dan kesal, lalu ia berkata, "Bagaimana aku mau banyak bersyukur, aku makan pun jarang, dan pakaian yang aku gunakan pun hanya satu lembar ini saja"!. Akhirnya si miskin itu pulang tanpa mendapatkan apa yang diinginkannya. Beberapa waktu kemudian seorang kaya datang menghadap Nabi Musa a.s.. Orang tersebut bersih badannya juga rapi pakaiannya. Ia berkata kepada Nabi Musa a.s., "Wahai Nabiullah, tolong sampaikan kepada Allah s.w.t. permohonanku ini agar dijadikannya aku ini seorang yang miskin, terkadang aku merasa terganggu dengan hartaku itu." Nabi Musa a.s.pun tersenyum, lalu ia berkata, "Wahai saudaraku, janganlah kamu bersyukur kepada Allah s.w.t.". "Ya Nabiullah, bagaimana aku tidak bersyukur kepada Allah s.w.t.?. Allah s.w.t. telah memberiku mata yang dengannya aku dapat melihat. telinga yang dengannya aku dapat mendengar. Allah s.w.t. telah memberiku tangan yang dengannya aku dapat bekerja dan telah memberiku kaki yang dengannya aku dapat berjalan, bagaimana mungkin aku tidak mensyukurinya", jawab si kaya itu. Akhirnya si kaya itu pun pulang ke rumahnya. Kemudian terjadi adalah si kaya itu semakin Allah s.w.t. tambah kekayaannya kerana ia selalu bersyukur. Dan si miskin menjadi bertambah miskin. Allah s.w.t. mengambil semua kenikmatan-Nya sehingga si miskin itu tidak memiliki selembar pakaianpun yang melekat di tubuhnya. Ini semua kerana ia tidak mau bersyukur kepada Allah s.w.t.

Monday, 25 November 2013

Keikhlasan Bersihkan Hati

Alfaqieh Abul-Laits berkata: "Telah menerangkan kepada kami Muhammad bin Alfadhel bin Ahnaf berkata: "Telah menerang kepada kami Muhammad bin Ja'far Alkaraabisi ia berkata : "Telah menerang kepada kami Ibrahim bin Yusuf ia berkata: "telah menerang kepada kami Ismail bin Ja'far, dari Amr Maula Almuththalib dari Ashim dan Muhammad bin Labied berkata: Nabi Muhammad s.a.w. telah bersabda yang bermaksud: "Yang sangat saya kuatirkan atas kamu ialah syirik yang terkecil." Sahabat bertanya: "Ya Rasullullah, apakah syirik yang kecil itu?" Nabi Muhammad s.a.w. menjawab: "Riyaa. Pada hari pembalasan kelak Allah s.w.t. berkata kepada mereka : "Pergilah kamu kepada orang-orang yang dahulu kamu beramal kerana mereka didunia, lihatlah disana kalau-kalau kamu mendapatkan kebaikan dari mereka."
Riyaa ialah beramal untuk dilihat orang, dipuji dilihat orang, Abul Laits berkata: "Dikatakan pada mereka sedemikian itu kerana amal perbuatan mereka ketika didunia secara tipuan, maka dibalas demikian."

Firman Allah s.w.t.: Yukhaa di'unnallah wahuwa khaa di'uhum.

Allah s.w.t. membalas cara tipuan mereka itu dan membatalkan semua amal perbuatan mereka itu, kerana kamu dahulu tidak beramal untukKu maka pembalasan amalmu itu tidak ada padaKu, sebab tiap amal yang tidak ikhlas kepada Allah s.w.t., maka tidak sampai kepadaNya, kerana itu tiap amal yang dikerjakan tidak kerana Allah s.w.t. dan kerana lainnya, maka Allah s.w.t. lepas tangan daripadanya.

Abul Laits meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah r.a. berkata, dari Nabi Muhammad s.a.w. telah bersabda yang bermaksud: "Allah s.w.t. telah berfirman: ' Akulah yang terkaya dari semua sekutu, Aku tidak berhajat kepada amal yang dipersekutukan yang lain-lain, maka siapa beramal lalu mempersekutukan kepada lain-lainKu, maka Aku lepas bebas dari amal itu."

Hadis ini sebagai dalil bahawa Allah s.w.t. tidak menerima amal kecuali yang ikhlas kepada Allah s.w.t., maka jika tidak ikhlas, tidak diterima dan tidak ada pahalanya, bahkan tempatnya tetap dalam neraka jahannam, sebagaimana tersebut dalam ayat 18 surah Al-Israa:

Man kana yuriidul aa-jilat ajjalna lahu fiha maa nasyaa'u liman nuridu, tsumma ja'alna lahu jahannam yash laaha madzmuman mad-hura (18). Wa man aradal akhirota wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun, fa ulaa'ika kaana sa'yuhum masy-kuura. (19). Kullan numiddu haa ulaa'i, wahaa ulaa'i athaa'i robbika, wama kaana athaa'u robbika mah-dzuura (20).

Bermaksud: Siapa yang menginginkan dunia dengan amalnya, Kami berikan kepadanya dari kekayaan dunia bagi siapa Kami kehendaki kebinasaannya, kemudia Kami masukkan ia kedalam neraka jahannam sebagai orang terhina dan terusir jauh dari rahmat Allah (18). Dan siapa yang menginginkan akhirat dan berusaha dengan bersungguh-sungguh dan ikhlas, dan disertai iman, maka usaha amal mereka itulah yang terpuji (diterima) (19). Masing-masing dari dua golongan Kami beri rezki, dan pemberian Tuhanmu tidak terhalang, baik terhadap mukmin, kafir, berbakti maupun lacur (20).

Dari ayat keterangan ini nyatalah bahawa yang beramal kerana Allah s.w.t. maka akan diterima sedang yang beramal tidak kerana Allah s.w.t. tidak akan diterima dan hanya lelah dan susah semata-mata, sebagimana dinyatakan dalam hadis: Abu Hurairah r.a berkata bahawa Nabi Muhammad s.a.w. telah bersabda: "Rubba sha'imin laisa lahu hadhdhun min shaumihi illal ju'a wal athsy wa rubba qaai'min laisa lahu hadhdhun min qiyamihi illal-sahar wannashabu. Maksudnya: Adakalanya orang puasa dan tidak mendapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus, dan ada kalanya orang bangun malam dan tidak mendapat apa-apa dari bangunnya kecuali tidak tidur semata-mata, yakni tidak mendapat pahala dari amalnya.

Seorang ahli hikmah berkata: "Contoh orang yang beramal dengan riyaa' atau sum'ah itu bagaikan orang yang keluar kepasar dan mengisi poketnya dengan batu, sehinggakan orang melihat poketnya semua berasa kagum dan berkata: "Alangkah penuhnya poket wang orang itu.", tetapi sebenarnya dia sama sekali tidak berguna sebab tidak dapat dibeli apa-apa tetapi hanya sekadar mendapat pujian orang sahaja. Demikianlah pula orang yang beramal dengan riyaa' sum'ah, tidak ada pahalanya diakirat kelak."

Sebagaimana firman Allah s.w.t.: "Wa qadimna ila amilu min faja'alnahu habaa'an mantsuura." yang bermaksud: "Dan Kami periksa semua amal perbuatan mereka, lalu Kami jadikan debu yang berhamburan."

Waki' meriwayatkan dari Sufyan Atstsauri dari orang yang mendengar Mujahid berkata: "Seorang datang kepada Nabi Muhammad s.a.w. dan berkata: Ya Rasullullah, saya bersedekah mengharapkan kerihdaan Allah s.w.t. dan ingin juga disebut dengan baik." Maka turunlah ayat 111 surah al-Kahfi: "Faman kaana yarju liqaa'a rabbihi fal ya'mal amalan shaliha, walaa yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. yang bermaksud: "Maka siapa yang benar-benar mengharap akan bertemu dengan Tuhannya, maka hendaklah berbuat amal yang baik, dan jangan mempersekutukan Allah dalam semua ibadatnya dengan sesiapa."

Seorang pujangga berkata: "Siapa yang berbuat tuju tanpa tuju tidak berguna perbuatannya. Siapa yang takut tanpa hati-hati, maka tidak berguna takut itu, seperti berkata: "Saya takut kepada siksaan Allah s.w.t. tetapi tidak berhati-hati dari dosa, maka tidak berguna takutnya itu. Siapa yang mengharapkan tanpa amal seperti mengharapkan pahala dari Allah s.w.t. tetapi tidak beramal, maka tidak berguna harapannya itu. Siapa yang niat tanpa perlaksanaan, niat yang berbuat kebaikan tetapi tidak melaksanakan akan tidak berguna niatnya itu. Siaoa berdoa tanpa usaha, seperti berdoa semoga mendapat taufiq untuk kebaikan, tetapi tidak berusaha untuk kebaikan. Siapa yang beristigfar tanpa penyesalan, maka tidak akan berguna istigfarnya itu. Siapa yang tidak menyesuaikan lahir dengan batiniahnya, seperti lahirnya untuk berbuat kebaikan tetapi hati tidak ikhlas. Siapa yang amal tanpa ikhlas maka tidak akan berguna amal perbuatannya.

Abu Hurairah berkata: Nabi Muhammad s.a.w bersabda yang bermaksud: "Akan keluar pada akhir zaman suatu kaum (golongan) yang mencari dunia dengan menjual agama, memakai pakaian bulu domba, lidah mereka lebih manis dari madu sedang hati mereka bagaikan serigala. Allah akan berfirman kepada mereka: Apakah terhadapKu mereka bermain-main dan melawan, dengan kebesaran-Ku, Aku bersumpah akan menurunkan kepada mereka futnah ujian bala sehingga seorang yang berakal tenang akan bingung."

Waki' meriwayatkan dari Sufyan dari Habib dari Abi Salih berkata: Seorang datang kepada Nabi Muhammad s.a.w. dan berkata: "Ya, Rasullullah, saya berbuat suatu amal yang saya sembunyikan kemudian diketahui orang, maka saya merasa senang, apakah masih mendapat pahala? Jawab Nabi Muhammad s.a.w.: "Ya. bagimu pahala rahasia dan terang."

Abul-Laits berkata: "Diketahui orang sehingga ditiru, maka ia mendapat pahala kerana beramal dan mendapat pahala kerana ditiru orang." Sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud: "Siapa yang memberi contoh kebaikan, maka ia mendapat pahala dan pahala orang-orang yang meniru perbuatannya hingga hari qiamat, dan siapa yang memberi contoh kejahatan maka ia mendapat dosa dan dosa orang-orang yang meniru perbuatannya hingga hari qiamat."

Abdullah bin Almubarak meriwayatkan dari Abubakar bin Maryam dari Dhomiroh dari Abu Habib berkata: Rasullullah s.a.w. bersabda yang bermaksud: "Adakalanya para Malaikat membawa amal seorang hamda dan mereka anggap banyak dan mereka menyanjungnya sehingga sampai kehadrat Allah, maka Allah berfirman kepada mereka: Kamu hanya mencatat amal hambuku, sedang Aku mengawasi isi dan niat hatinya, hambaku ii tidak ikhlas kepadaKu dan amalnya, maka catatlah dalam sijjin, dan ada kalanya membawa naik amal hamba lalu mereka menganggap sedikit dan kecil sehingga sampai kehadapan Allah, maka Allah berfirman kepada para Malaikat: Kamu mencatat amal perbuatan hambaKu dan Aku mengawasi isi hati dan niatnya, orang ini benar-benar ikhlas dalam amal perbuatannya kepadaKu, catatlah amalnya itu dalam illiyin."

Dengan ini nyatalah bahawa amal yang sedikit dengan ikhlas lebih baik daripada yang banyak jika tidak ikhlas, sebab amal yang diterima oleh Allah s.w.t. dilipat gandakan pahalanya. Adapun yang tidak ikhlas maka tidak ada pahalanya, bahkan tempatnya dalam neraka jahannam.

Abu-Laits berkata: Saya telah diceritakan oleh beberapa ulama dengan sanad mereka yang langsung dari Uqbah bin Muslim dari Samir Al-ash-bahi berkata: "Bahawa ia ketika masuk kekota Madinah melihat seorang yang dikerumuni oleh orang ramai, lalu saya bertanya: "Siapakah orang itu?" Jawab orang-orang: "Itu Abu Hurairah r.a.". Maka saya mendekati kepadanyadan ketika tiada lagio orang ramai disitu, saya pun bertanya kepadanya: "Saya tuntut engkau demi Allah, ceritakan kepadaku satu hadis yang telah kau dengar dan kau ingat langsung daripada Rasullullah s.a.w." Abu Hurairah r.a. berkata: "Duduklah, akan saya ceritakan kepadamu hadis yang saya sendiri mendengar dari Rasullullah s.a.w. yang waktu itu tiada orang lain bersama kami." Kemudian Abu Hurairah r.a. pun menarik nafas yang berat lalu pingsan, kemudian setelah sedar dari pingsan itu dia pun mengusapkan mukanya sambil berkata: "Akan aku ceritakan hadis Rasullullah s.a.w. .", kemudian dia menarik safas yang berat lagi dan pingsan semula. Agak lama kemudian dia sedar dan mengusapkan mukanya lalu berkata : Rasullullah s.a.w. telah bersabda: "Apabila hari kiamat kelak maka Allah s.w.t. akan menghukum diantara semua makhluk dan semua ummat bertekuk lutut, dan pertama yang dipanggil ialah orang yang menerti al-Quran, dan orang yang mati fisabilillah, dan orang kaya. Maka Allah s.w.t. menanyakan kepada orang yang pandai al-Quran: Tidakkah Aku telah mengajar kepadamu apa yang Aku turunkan kepada utusanKu? Jawab orang itu: Benar, ya Tuhanku. lalu kau berbuat apa terhadap apa yang telah engkau ketahui itu? Jawabnya: Saya telah mempelajarinya diwaktu malam dan mengerjakannya diwaktu siang. Firman Allah s.w.t. : Dusta kau. Lalu malaikat juga berkata: Dusta kau, sebaliknya kau hanya ingin disebut qari, ahli dalam al-Quran, dan sudah disebut yang demikian itu. Lalu dipanggil orang kaya dan ditanya: Engkau berbuat apa terhadap harta yang Aku berikan kepada kamu? Jawabnya: Saya telah menggunakan untuk membantu kaum keluarga dan bersedekah. Dijawab Allah s.w.t. :Dusta kau. Para malaikat pun berkata: Dusta kau, kau berbuat begitu hanya kerana ingin disebut sebagai seorang dermawan, dan sudah terkenal sedemikian. Lalu dihadapkan orang yang mati berhijad fisabilillah lalu ditanya: Kenapa kau terbunuh? Jawabnya: Saya telah berperang untuk menegakkan agamaMu sehingga terbunuh. Allah s.w.t. berfirman: Dusta engkau. Dan malaikat juga berkata: Dusta engkau, kau hanya ingin disebut sebagai seorang pahlawan yang gagah berani dan sudah disebut sedemikian.

Kemudian Nabi Muhammad s.a.w. memukul lututku (pahaku) sambil bersabda yang bermaksud: "Hai Abu Hurairah, ketiga orang itulah yang pertama-tama yang dibakar dalam api neraka pada hari kiamat." Kemudian berita itu sampai kepada Mu'awiyah maka ia menangis dan berkata: "Benar sabda Allah s.w.t. dan Rasulullah s.a.w.". Kemudian ia membaca ayat 15-16 surah Hud yang berbunyi: Man kana yuridul haya wazinataha nuwaffi ilaihim a'maalahum fiha wahum fiha la yub khosun.(15) Ulaa'ikal ladzina laisa lahum fil aakhiroti illannar wa habitha maa shona'u fiha wabaa thiun maa kaanuu ya'malun. (16). Yang bermaksud: Siapa yang niat dengan amalnya hanya semata-mata keduniaan dan keindahannya maka Kami akan memberi kepada mereka semua amalnya dan mereka didunia tidak akan dikurangi (dirugikan).(15). Mereka itulah yang tidak mendapat diakirat kecuali api neraka, dan gugur semua amal mereka itu, bahkan palsu semua perbuatan mereka itu.(16).

Abdullah bin Haanif Al-inthoki berkata: Pada hari kiamat bila seseorang mengharap amalnya kepada Allah s.w.t. maka dijawab: Tidakkah Kami telah membayar kotan pahalamu, tidakkah Kami telah memberi tempat padamu dalam tiap majlis. tidakkah Kami telah terangkat sebagai pimpinan/ketua, tidakkah telah Kami murah (mudah)kan jualbelimu (yakni selalu dapat potongan harga jika membeli sesuatu) dan seterusnya.

Seorang hakim telah berkata: Orang yang ikhlas ialah orang yang menyembunyikan perbuatan kebaikannya sebagaimana menyembunyikan kejahtannya. Pendapat yang lain pula berbunyi: Puncak ikhlas itu ialah tidak ingin pujian orang. Dzinnun Almishri ketika ditanya: "Bilakah orang diketahui bahawa ia termasuk pilihan Allah s.w.t."? Jawabnya: "Jika tidak meninggalkan istirehat dan dapat memberikan apa yang ada, dan tidak menginginkan kedudukan dan tidak mengharapkan pujian tau celaan orang. (Yakni dipuji tidak merasa besar dan dicela tidak merasa kecil)

Ady bin Hatim Aththa'i berkata Rasullullah s.a.w. bersabda yang bermaksud: Pada hari kiamat beberapa orang yang diperintahkan untuk membawa kesyurga dan setelah melihat segala keindahannya serta merasakan bau harumnya maka diperintahkan untuk dijauhkan daripadanya kerana mereka tidak ada bagian didalamnya, maka kembali mereka dengan penjelasan yang tidak ada tara bandingnya, sehingga mereka berkata: Ya Tuhan, andaikan Kau masukkan kami kedalam neraka sebelum Kau perlihatkan kami pahala yang Kau sediakan bagi para waliMu. Jawab Allah: Sengaja Aku berbuat itu kepada kamu, kamu dahulu bila bersendirian berbuat dosa-dosa besar, dan bila dimuka orang-orang berlagak alim sopan dan taat, kamu hanya riya', memperlihatkan kebaikan kepada manusia, dan tidak takut kepadaKu, kamu mengagungkan orang dan tidak mengagungkan Aku, maka kini Aku merasakan kepada kamu kepedihan siksaKu, disamping Aku haramkan atas kamu kebesaran pahalaKu.

Abdullah bin Abbas r.a. berkata Rasullullah s.a.w. bersabda yang bermaksud: Ketika Allah telah melengkapi jannahtu aden dengan segala keindahan yang belum dilihat oleh mata, dan terdengar oleh telinga dan tergerak dalam hati (khayal) manusia, maka Allah menyuruhnya supaya berkata-kata, maka syurga itu berkata : Qad aflahai mu'minum (3x) (Sungguh untung orang yang beriman/percaya) Inni haram ala kulli bakhil wa munafiq wa muraa'i (3x) (Saya diharam untuk dimasuki oleh tiap orang yang bakhil dan orang munafiq dan orang yang berbuat riyaa).

Ali bin Abi Thaalib r.a. berkata: "Tanda orang yang riyaa' itu ada empat yakni malas jika bersendirian, dan tangkas jika dimuka orang, dan menambah amalnya jika dipuji, dan mengurangi jika dicela. Syaqiq bin Ibrahim berkata: "Benteng amal itu ada tiga iaitu Harus merasa bahawa itu hidayat dan taufiq dari Allah s.w.t., Harus niat untuk mendapat ridha Allah s.w.t. untuk mematahkan hawa nafsu dan Harus mengharap pahala dari Allah s.w.t. untuk menghilangkan rasa tamak, rakus riyaa' dan dengan ketiga ini amal dapat ikhlas kepada Allah s.w.t. Mengharap ridha Allah s.w.t. supaya tiap amal hanya untuk yang diridha Allah s.w.t. supaya tidak beramal terdorong oleh hawa nafsu, dan apabila amal itu kerana mengharap pahala dari Allah s.w.t. maka tidak hirau terhadap pujian atau celaan orang.

Seorang hakim berkata: "Seharusnya seorang yang beramal itu belajar adab dari pengembala kambing." Ketika ditanya bagaimanakah? Jawabnya: "Pengembala itu jika sembahyang ditengah-tengah kambingnya, sekali-kali tidak mengharap pujian dari kambing-kambingnya, demikianlah seorang yang beramal harus tidak menghiraukan apakah dilihat orang atau tidak."

Seorang hakim berkata: "Untuk keselamatan suatu amal berhajat pada empat macam iaitu pertamanya: Ilmu pengetahuan, sebab amal tanpa ilmu lebih banyak salah daripada benarnya (tepatnya),keduanya Niat, sebab tiap amal amat terpenting pada niatnya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad s.a.w. : "Sesungguhnya semua amal tergantung pada niat dan yang dianggap bagi tiap orang apa yang ia niatkan." dan ketiga Sabar, supaya dapat melaksanakan amal itu dengan baik dan sempurna, thuma'ninah dan tidak keburu , keempatnya ialah Tulus ikhlas, sebab amal tidak akan diterima tanpa keikhlasan.

Haram bin Hayyan berkata: "Tiada seorang yang menghadap kepada Allah s.w.t. akan menghadapkan hati orang-orang yang beriman sehingga kasih dan sayang kepadanya." Suhail bin Shalib dari ayahnya Abu Hurairah r.a. berkata, Nabi Muhammad s.a.w. bersabda yang bermaksud: "Sesungguhnya Allah s.w.t. bila cinta pada seseorang hamba berkata kepada Jibril: Sesungguhnya Aku kasih kepada fulan, maka kau kasih kepadanya, lalu Jibril berkata kepada semua penduduk langit: Sesungguhnya Tuhanmu kasih kepada fulan, maka kamu harus kasih kepadanya, setelah dikasihi oleh ahli langit, maka disebarkan rasa kasih diatas bumi, dan sebaliknya jika Allah s.w.t. murka (benci) pada seorang hamba, demikian juga adanya."

Syaqiq bin Ibrahim ditanya: "Bagaimana dapat mengetahui bahawa seorang yang soleh, sebab orang mengatakan bahawa saya orang solihin?" Jawab Syaqiq: "Tunjukkan rahsiamu pada orang-orang soleh, maka bila mereka rela pada itu itu bererti kau soleh. Kedua, tawarkan dunia ini pada hatimu, maka bila ia menolak, itulah tandanya kau soleh dan ketiga, tawarkan maut kepada dirimu, maka jika ia berani dan mnegharap tanda bahawa kau orang yang soleh, bila tidak maka bukan soleh, dan bila ada ketiga-tiganya padamu, maka mintalah selalu kepada Allah s.w.t. jangan sampai memasukkan riyaa' dalam semua amalmu supaya tidak rosak amalmu."

Tsabit Albunani dari Anas bin Malik r.a. berkata bahawa Nabi Muhammad s.a.w. bersabda yang bermaksud: "Tahukah kamu siapakah orang mukmin? Jawab sahabat: "Allah s.w.t. dan Rasullullah lah yang lebih mengetahui." Baginda s.a.w. bersabda: "Seorang mukmin iaitu orang yang tidak mati sehingga Allah memenuhi pendengarannya dengan apa yang ia suka dan andaikan seorang berbuat taat didalam rumah yang berlapistujuh puluh dan pada tiap rumah ada pintu besi, niscaya Allah akan menampakkan amal itu sehingga dibicarakan orang dan dilebih-lebihkan." Ditanya oleh para sahabat: "Ya Rasulullah, bagaimana dilebih-lebihkan?" Jawab Nabi Muhammad s.a.w. : Seorang mukmin suka bila amalnya bertambah." Kemudian Nabi Muhammad s.a.w. pula bertanya: Tahukah kamu siapa pula yang fajir (derhaka)?". Jawab sahabat: "Allah s.w.t. dan Rasullullah lah yang lebih mengetahui." Bersabda Nabi Muhammad s.a.w. : "Yalah orang yang tidak mati sehingga Allah s.w.t. memenuhi pendengarannya dengan apa yang tidak disukai, dan andaikan seorang berbuat maksiat didalam rumah yang berlapis tujuh puluh rumah dan masing-masing berpintu besi, niscaya Allah s.w.t. akan memperlihatkan pakaian amal itu sehingga dibicarakan orang dan ditambah-tambahi." Ketika ditanya: "Bagaimana ditambah, ya Rasullullah?' Jawab Rasullullah s.a.w : "Seorang fajir suka apa yang menambah durhakanya."

Auf bin Abdullah berkata: "Orang-orang ahlil khoir satu sama lain berpesan tiga kalimah: Siapa yang beramal untuk akhirat, maka Allah s.w.t. akan mencukupi urusan dunianya, dan siapa yang memperbaiki hubugannya dengan Allah s.w.t. maka Allah s.w.t. akan memperbaiki hubugannya dengan sesama manusia, dan siapa yang memperbaiki hatinya maka Allah s.w.t. akan memperbaiki lahirnya."

Hamid Allafaf berkata: "Jika Allah s.w.t. akan membinasakan seseorang, maka dihukum dengan tiga macam: Diberi ilmu tanpa amal, Diberi bersahabat dengan orang-orang yang soleh tetapi tidak mengikuti jejak mereka dan tidak beradap terhadap mereka serta ketiga diberi jalan untuk berbuat taat tetapi tidak ikhlas."

Abul-Laits berkata: "Itu semua kerana jelek niatnya dan busuk hatinya, sebab sekiranya niatnya baik nescaya diberi manfaat dalam ilmunya dan ikhlas dalam amalnya, dan menghargai kedudukan orang-orang soleh." Tambahnya lagi: "Saya telah diberitahu oleh orang yang dapat dipercayai dengan sanadnya dari jaballah Alyahshubi berkata: "Ketika kami bersama Abdul Malik bin Marwan dalam suatu peperangan, tiba-tiba kami bertemu dengan seseorang yang selalu bangun malam, bahkan tidak tidur malam kecuali sebentar, selama itu kami belum kenal padanya, kemudian kami ketahui bahawa ia adalah sahabat Rasullullah lalu ia bercerita kepada kami bahawa ada seorang bertanya: "Ya Rasullullah, dengan apakah mencapai keselamatan kelak?" Jawab Rasullullah s.a.w, "Jangan menipu Allah s.w.t." Orang bertanya lagi: "Bagaimana menipu Allah s.w.t.?" Rasullullah s.a.w menjawab: "Yaitu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah s.w.t., tidak kerana Allah s.w.t. dan berhati-hatilah kamu dari riyaa kerana ia syirik terhadap Allah s.w.t. Orang yang berbuat riyaa pada hari kiamat akan dipanggil dimuka umum dengan empat nama: Hai kafir, hari orang lancung, hai penipu, hai orang yang rugi, hilang semua amalmu dan batal pahalamu, maka tidak ada bagian bagimu kini, dan mintalah pahalamu dari orang yang kamu berbuat untuk mereka wahai penipu." Saya bertanya lagi: "Demi Allah yang tiada Tuhan kecuali Dia, apakah benar kau mendengar sendiri hadis ini dari Rasullullah s.a.w.?" Jawabnya: "Demi Allah s.w.t. yang tiada Tuhan kecuali Dia, sesungguhnya saya telah mendengar sendiri dari Rasullullah s.a.w kecuali jika saya keliru sedikit yang tidak saya sengajakan." Kemudian ia membaca ayat: Innal munafaiqiina yukhadi 'unallah wa huwa khaa di'uhum. Yang bermaksud: Seseungguhnya orang munafiq itu akan menipu Allah padahal Allah telah membalas tipu daya mereka.

Abul-Laits berkata: "Siapa yang ingin mendapat pahala amalnya diakhirat, maka harus beramal dengan ikhlas kerana Allah s.w.t. tanpa riyaa', kemudian melupakan amal itu supaya tidak dirosak oleh rasa ujub (bangga diri) sebab memang menjaga taat itu lebih berat daripada mengerjakannya."

Abu Bakar Alwaasithi berkata: "Menejaga kebaikan taat itu lebih berat daripada mengerjakannya sebab ia bagaikan kaca yang cepat (mudah) pecah dan tidak dapat ditampal atau dipatri, maka tiap amal yang dihinggapi riyaa' rosak dan tiap amal yang dihinggapi ujub (bangga diri) rosak. Maka apabila seorang dapat menghilangkan rasa riyaa' dalam amalnya harus berbuat yang demikian, tetapi bila tidak dapat menghilangkan maka jangan sampai tidak beramal kerana belum dapat menghilangkan riyaa' sebaiknya ia harus tetap beramal kemudian membaca istigfar dari pada rayaanya itu, kemudian dilain hari Allah s.w.t. memberinya taufiq untuk ikhlas dalam amal-amal yang lain."

Salman Alfarisi r.a. berkata: "Allah s.w.t. menambah kekuatan orang mukmin dengan bantuan orang-orang munafiqin dan menolong orang munafiqin dengan doa orang-orang mukmin."

Abu-Laits berkata: "Orang-orang berpendapat bahawa didalam fardhu tidak dapat dimasuki riyaa', sebab melakukan kewajipan, tetapi sebenarnya dapat saja riyaa' itu masuk kedalamnya." Tambahnya lagi: "Disini ada dua macam: Jika ia melakukan fardhu itu semata-mata kerana riyaa' sehingga sekiranya tidak riyaa' tidak melakukannya maka itu munafiq sepenuhnya, termasuk dalam golongan Innal munaafiqiina faddarkil asfali minannaar.

Orang-orang munafiq itu dalam tingkat terbawah dalam api neraka, sebab sekiranya tauhidnya benar-benar, tentu ia selalu melakukan fardhu yang dirasa sebagai kewajipan atas dirinya. Dan jika tetap melakukan kewajipan hanya jika didepan orang lebih baik dan sempurna sedang jika sendirian agak sumbang, maka ia mendapat pahala yang kurang sesuai dengan kelakuannya yang kurang, sedang kelebihan yang dilakukan dimuka orang ramai maka ia tidak ada pahalanya bahkan akan dituntut atasnya.

Monday, 18 November 2013

Dipotong tangan kerana memberi sedekahDikisahkan bahawa semasa berlakunya kekurangan makanan dalam kalangan Bani Israel, maka lalulah seorang fakir menghampiri rumah seorang kaya dengan berkata, "Sedekahlah kamu kepadaku dengan sepotong roti dengan ikhlas kerana Allah s.w.t." Setelah fakir miskin itu berkata demikian maka keluarlah anak gadis orang kaya, lalu memberikan roti yang masih panas kepadanya. Sebaik sahaja gadis itu memberikan roti tersebut maka keluarlah bapa gadis tersebut yang bakhil itu terus memotong tangan kanan anak gadisnya sehingga putus. Semenjak dari peristiwa itu maka Allah s.w.t pun mengubah kehidupan orang kaya itu dengan menarik kembali harta kekayaannya sehingga dia menjadi seorang yang fakir miskin dan akhirnya dia meninggal dunia dalam keadaan yang paling hina.

Anak gadis itu menjadi pengemis dan meminta-minta dari satu rumah ke rumah. Maka pada suatu hari anak gadis itu menghampiri rumah seorang kaya sambil meminta sedekah, maka keluarlah seorang ibu dari rumah tersebut. Ibu tersebut sangat kagum dengan kecantikannya dan mempelawa anak gadis itu masuk ke rumahnya. Ibu itu sangat tertarik dengan gadis tersebut dan dia berhajat untuk mengahwinkan anaknya dengan gadis tersebut. Maka setelah perkahwinan itu selesai, maka si ibu itu pun memberikan pakaian dan perhiasan bagi menggantikan pakaiannya.

Pada suatu malam apabila sudah dihidang makanan malam, maka si suami hendak makan bersamanya. Oleh kerana anak gadis itu kudung tangannya dan suaminya juga tidak tahu bahawa dia itu kudung, manakala ibunya juga telah merahsiakan tentang tangan gadis tersebut. Maka apabila suaminya menyuruh dia makan, lalu dia makan dengan tangan kiri. Apabila suaminya melihat keadaan isterinya itu dia pun berkata, "Aku mendapat tahu bahawa orang fakir tidak tahu dalam tatacara harian, oleh itu makanlah dengan tangan kanan dan bukan dengan tangan kiri."

Setelah si suami berkata demikian, maka isterinya itu tetap makan dengan tangan kiri, walaupun suaminya berulang kali memberitahunya. Dengan tiba-tiba terdengar suara dari sebelah pintu, "Keluarkanlah tangan kananmu itu wahai hamba Allah, sesungguhnya kamu telah mendermakan sepotong roti dengan ikhlas kerana Ku, maka tidak ada halangan bagi-Ku memberikan kembali akan tangan kananmu itu."

Setelah gadis itu mendengar suara tersebut, maka dia pun mengeluarkan tangan kanannya, dan dia mendapati tangan kanannya berada dalam keadaan asalnya, dan dia pun makan bersama suaminya dengan menggunakan tangan kanan. Hendaklah kita sentiasa menghormati tetamu kita, walaupun dia fakir miskin apabila dia telah datang ke rumah kita maka sesungguhnya dia adalah tetamu kita. Rasulullah s.a.w telah bersabda yang bermaksud, "Barangsiapa menghormati tetamu, maka sesungguhnya dia telah menghormatiku, dan barangsiapa menghormatiku, maka sesungguhnya dia telah memuliakan Allah s.w.t. Dan barangsiapa telah menjadi kemarahan tetamu, dia telah menjadi kemarahanku. Dan barangsiapa menjadikan kemarahanku, sesungguhnya dia telah menjadikan murka Allah s.w.t."

Sabda Rasulullah s.a.w yang bermaksud, "Sesungguhnya tetamu itu apabila dia datang ke rumah seseorang mukmin itu, maka dia masuk bersama dengan seribu berkah dan seribu rahmat."

Sunday, 17 November 2013

Larangan ketawa
Abul Laits Assamarqandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Sufyan bin Uyainah berkata: "Nabi Isa a.s. berkata kepada sahabat hawariyyin (yang setia): "Hai garam bumi kamu jangan merosak sebab segala sesuatu jika dirosak dapat diubati dengan garam dan bila garamnya yang rosak tidak dapat diubati dengan apapun, hai para hawariyyin, kamu jangan memungut upah dari orang yang kamu ajar kecuali sebagaimana kamu memberi kepadaku dan ketahuilah bahawa kamu mempunyai dua ciri kebolehan iaitu tertawa tanpa sebab yang mentertawakan dan tiudr pagi tanpa bangun malam."
Garam bumi para ulama yang selalu memberi petunjuk kepada manusia dan memperbaiki akhlak kelakuan manusia dan menunjukkan jalan yang diridhoi Allah s.w.t., maka apabila ulama telah meninggalkan tugasnya maka siapakah yang dapat ditiru oleh orang-orang yang bodoh. Kerana ulama sebagai waris Nabi seharusnya mereka mengikuti jejak Nabi, yakni tidak minta upah atas ajarannya, sebagaimana firman Allah s.w.t. (Yang berbunyi): "Qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata filqurba." (Yang bermaksud): "Katakanlah saya tidak minta daripadamu upah, hanya supaya kamu suka pada kaum kerabatku." Sedang upah hanya dari Allah s.w.t. Yang dimaksudkan dengan tertawa ialah bergelak-gelak dan ini makruh kurang baik dan tidur pagi padahal tidak bangun malam tanda kurang sihat akal.

Nabi Muhammad s.a.w. bersabda: "Tidur waktu pagi itu tanda-tanda ahmaq (degil) dan tengah hari itu baik dan petang hari tanda kebodohan."

Abul Laits meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibn Umar r.a. berkata: "Pada suatu hari Nabi Muhammad s.a.w. keluar kemasjid, tiba-tiba ada orang berbicara-bicara sambil tertawa, maka Nabi Muhammad s.a.w. berhenti didepan mereka dan memberi salam lalu bersabda: "Perbanyaklah mengingati yang merosak kelazatan." Sahabat bertanya: "Apakah yang merosakkan kelazatan itu?" Jawab Nabi Muhammad s.a.w.: "Mati." Kemudian Nabi Muhammad s.a.w. keluar melihat orang-orang sedang tertawa gelak-gembira, maka Nabi Muhammad s.a.w. bersabda kepada mereka: "Ingatlah demi Allah yang jiwaku ditanganNya andaikan kamu mengetahui sebagaimana yang aku ketahui nescaya kamu sedikit tertawa dan banyak menangis." Kemudian dilai hari keluar pula dan melihat orang-orang sedang gelak ketawa sambil berbicara-bicara, maka Nabi Muhammad s.a.w. memberi salam dan berkata: "Sesungguhnya Islam ini pada mulanya asing dan akan kembali asing, maka untung bagi orang-orang yang asing pada hari kiamat." Ditanya: "Siapakah orang-orang asing itu pada hari kiamat?" Jawab Nabi Muhammad s.a.w.: "Ialah mereka yang memperbaiki dimasa kerosakan manusia." (Yakni jika manusia telah rosak moralnya (akhlak) maka mereka tetap memperbaiki akhlak mereka.)

Abul Laits meriwayatkan dengan sanadnya dari Ishaq bin Manshur berkata: "Ketika Khidzir akan berpisah dengan Nabi Musa a.s. maka berkata Nabi Musa a.s.: "Berilah nasihat kepadaku." Khidzir berkata: "Ya Musa, jangan banyak bicara dan jangan berjalan tanpa kepentingan dan jangan tertawa tanpa sesuatu yang mentertawakan dan jangan menempelak orang yang salah dengan dosa kesalahannya dan menangislah atas dosa-dosamu sendiri, hai putera Imran."

Ja'far bin Auf dari Mas'ud dari Auf bin Abdullah berkata: "Biasa Nabi Muhammad s.a.w. tidak tertawa melainkan senyum simpul dan tidak menoleh kecuali dengan wajahnya." (Yakni tidak suka melerek) Hadis ini menunjukkan bahawa senyum itu sunnat dan tertawa bergelak-gelak itu makruh. Maka seharusnya orang yang sihat akal jangan gelak-gelak tertawa sebab banyak yang bergelak didunia bererti akan banyak menangis diakhirat. Allah s.w.t. berfirman (Yang berbunyi): "Fal yadh haku qalila wakyabku katsira." (Yang bermaksud): "Hendaklah kamu sedikit ketawa dan banyak menangis setelah menerima pembalsan dari amal perbuatan mereka."

Alhasan Albashri berkata: "Sungguh ajaib seseorang dapat tertawa pada hal dibelakangnya ada api neraka dan orang yang bersuka-suka sedang dibelakangnya maut."

Alhasan Albashri bertemu dengan pemuda yang sedang tertawa, lalu ditanya: "Hai anak, apakah engkau sedah menyeberang shirath?" Jawabnya: "Belum." "Apakah engkau pasti engkau akan masuk syurga atau neraka?" Jawabnya: "Belum." "Lalu kerana apa engkau tertawa sedemikian itu?" Maka sejak itu pemuda itu tidak tertawa lagi. Nasihat Alhasan meresap benar dalam hatiya sehingga ia bertaubat daripada tertawaan. Demikianlah nasihat dari ulama yang mengamalkan benar ilmunya, sangat berguna ilmunya dan berkesan nasihat-nasihatnya, adapun ulama-ulama sekarang kerana mereka sendiri tidak menjalankan ilmunya maka ajarannya kurang berkesan.

Ibn Abbas r.a. berkata: "Siapa yang tertawa ketika berbuat dosa maka ia akan menangis ketika akan masuk neraka." Orang yang lebih banyak ketawa didunia merekalah yang lebih banyak menangis diakhirat, dan orang yang banyak menangis didunia merekalah yang banyak tertawa diakhirat.

Yahya bin Mu'aadz Arrazi berkata: "Empat macam yang menghilangkan tertawanya orang mukmin dan kesenangannya iaitu:

Memikirkan akhirat

Kesibukan pencarian keperluan hidup

Kerisauan memikirkan dosa

Tibanya musibah bala


Maka seharusnya seorang mukmin sibuk memikirkan semua itu supaya tidak banyak tertawa, sebab banyak tertawa itu bukan sifat orang mukmin, bahkan Allah s.w.t. telah mencela orang-orang yang tertawaan didalam ayat (Yang berbunyi): "Afa min hadzal haditsi ta'jabun, watadh hukuna wala takbun, wa antum saamiduun." (Yang bermaksud): "Apakah kerana keterangan ajaran ini kamu ajaib, dan tertawa dan tidak menangis, padahal kamu sedang lalai."

Dan Allah s.w.t. memuji orang-orang yang menangis didalam ayat (Yang berbunyi): "Wa yakhirruna lil adzqaani yabkuun." (Yang bermaksud): "Dan mereka menundukkan dagunya sambil menangis."

Maka selayaknya tiap orang memikirkan lima macam iaitu:

Memikirkan dosa-dosanya yang lalu, sebab ia telah berbuat dosa-dosa itu tetapi tidak mengetahui apakah dimaafkan atau tidak.

Dia telah berbuat amal kebaikan tetapi belum mengetahui apakah diterima atau tidak

Dia telah mengetahui apa yang telah lalu dari masa hidupnya dan belum mengtahui bagaimana kesudahannya

Dia telah mengetahui bahawa Allah s.w.t. membuat tempat maka ditempat yang mana ia akan masuk

Dia tidak mengetahui apakah Allah s.w.t. ridho kepadanya atau murka


Maka siapa yang tidak memperhatikan lima macam ini dimasa hidup, ia akan menerima lima macam sesudah mati iaitu:

Menyesal terhadap apa yang ia tinggalkan kepada ahli waris yang akan menjadi musuhnya

Menyesal kerana menunda-nunda amal kebaikan sehingga sedikit amal kebaikannya

Menyesal kerana melihat dosa-dosa yang amat banyak sehingga minta izin kembali untuk taubat dan tidak diizinkan

Menyesal kerana banyak yang menuntutnya dan tidak dibayar tuntutan itu kecuali dengan amal

Allah s.w.t. murka kepadanya dan tidak ada jalan untuk minta ridhoNya

Abu Dzar r.a. berkata Nabi Muhammad s.a.w. bersabda: "Andaikan kamu mengetahui sebagaimana yang aku ketahui, nescaya kamu banyak menangis dan sedikit tertawa, dan andaikan kamu mengetahui apa yang aku ketahui, nescaya kamu akan keluar kedataran tinggi menjerit-jerit kepada Tuhan menangis dan andaikan kamu mengetahui apa yang aku ketahui nescaya tidak dapat bersuka-suka pada isterimu dan tidak tenang ditempat tidurmu. Dan saya ingin andaikan ketika Allah s.w.t. menjadikan aku dijadikan pohon yang ditebang orang."

Yunus meriwayatkan dari Alhasan Albashri berkata: "Seorang mukmin tiap pagi dan petang ia sedih memikirkan hari kemudian." Dan Alhasan sendiri selalu tampak bagaikan orang baru menguburkan ibunya. Al-auza'i ketika menafsirkan ayat (Yang berbunyi): "Maa lihaadzal kitabi la yughaadiru soghirotan walaa kabiratan illa ahshaha." (Yang bermaksud): "Mengapakah suratan amal ini tidak meninggalkan yang kecil maupun yang besar melainkan dicatatnya?." Tafsiran yang kecil itu senyum dan yang besar itu gelak ketawa.

Abdullah bin Amar bin Al-ash r.a. berkata: "Andaikan kamu mengetahui apa yang aku ketahui tentu kamu sedikit tertawa dan banyak menangis, dan nadaikan kamu mengetahui apa yang aku ketahui nescaya akan sujud salah satu kamu hingga putus punggungnya dan akan menjerit sehabis suaranya, menangislah kamu kepada Allah s.w.t. jika tidak dapat menangis maka tangis-tangiskanlah sehingga menyerupai orang-orang yang menangis."

Sufyan bin Muhammad bin Ajlan menerangkan hadis yang menerangkan: "Tiap mata akan menangis pada hari kiamat kecuali tiga iaitu:

Mata yang pernah menangis kerana takut kepada Allah s.w.t.

Mata yang dipejamkan dari apa yang diharamkan oleh Allah s.w.t.

Mata yang jaga malam dalam jihad fisabilillah

Abu Hanifah berkata: "Saya pernah tertawa satu kali dan saya sangat menyesal atas kejadian itu, iaitu ketika saya berdebat dengan Amr bin Ubaid Alqadari (Orang bermadzhab qodariyah yang tidak percaya pada takdir Allah s.w.t. yang sudah selesai), ketika saya merasa menang lalu tertawa, maka ia berkata: "Engkau bicara tentang ilmu dan tertawa, maka saya tidak akan berkata-kata kepadamu untuk selamanya" maka saya sangat menyesal, sebab andaikan saya tidak tertawa nescaya akan dapat menundukkannya kefahamanku sehingga menjadi kebaikan bagi ilmu."

Muhammad bin Abdullah Al-abid berkata: "Siapa yang meninggalkan penglihatan yang tidak perlu, ia mendapat taufiq untuk khusyu' dan siapa meninggalkan sombong diberi taufiq untuk bertawadhuk dan siapa yang meninggalkan bicara yang tidak penting maka ia mendapat hikmat dan siapa yang meninggalkan makanan yang berlebihan maka diberi taufiq untuk merasakan lazatnya ibadat, dan siapa yang meninggalkan senda gurau diberi wibawa dan keindahan, dan siapa yang meninggalkan tertawa maka ia berwibawa dan hebat, dan siapa yang tidak menginginkan kekayaan orang maka dicinta, dan siapa yang tidak menyelidiki hal orang, maka ia diberi taufiq untuk menyelidiki kesalahan diri sendiri, dan siapa yang meninggalkan ragu terhadap sifat-sifat Allah s.w.t. maka selamat dari nifaq."

Nabi Muhammad s.a.w. bersabda mengenai firman Allah s.w.t. (Yang berbunyi): "Wa kaana tahtahu kanzullalhumma." Dibawahnya ada lembaran mas yang tertulis lima garis iaitu:

Saya hairan pada orang yang yakin akan mati, bagaimana ia dapat bergembira

Saya hairan terhadap orang yang yakin adanya neraka, bagaimana ia dapat tertawa

Saya hairan pada orang yang yakin pada takdir, bagaimana ia susah (berdukacita)

Saya hairan pada orang yang yakin pada perubahan dunia, bagaimana ia merasa senang

Laa ilaha illallah, Muhammad rasulullah

Tsabit Albunani berkata: "Diceritakan bahawa tertawanya seorang mukmin itu kerana lupa kepada urusan akhirat, andaikan ia tidak lupa maka tidak akan ketawa."

Yahya bin Mu'adz Arrazi berkata: "Carilah kesenangan yang tidak ada susahnya, dengan bersusah yang tidak ada senangnya." Yakni kesenangan akhirat yang abadi tidak dapat dicapai tanpa mengendalikan hawa nafsu syahwat, sehingga terasa selalu susah kerana harus menelan liur, kerana menahan keinginan hawa nafsu syahwat."

Tiga macam hal yang dapat mengeraskan hati iaitu:

Tertawa tanpa sesuatu yang mentertawakan (ajaib)

Makan tanpa rasa lapar

Bicara yang tidak penting (perlu)

Bahz bin Hakiem dari ayahnya dari neneknya berkata Nabi Muhammad s.a.w. bersabda: "Ancaman celaka bagi orang yang dusta untuk mentertawakan orang, ancaman bahaya baginya ancaman celaka baginya."

Ibrahim Annakha'i berkata: "Adakalanya seorang melepas satu kalimat untuk mentertawakan orang-orang disekitarnya, maka Allah s.w.t. murka padanya lalu murka Allah s.w.t. itu merata kepada orang-orang yang disekitarnya. Dan adakalanya seorang berkata kalimat yang diridhoi Allah s.w.t., maka ia mendapat rahmat dan rahmat Allah s.w.t. itu merata kepada orang-orang yang disekitarnya."

Watsilah bin Al-asqa' dari Abuhurairah r.a. berkata Nabi Muhammad s.a.w. bersabda: "Hai Abuhurairah, jadilah engkau seorang warak (menghindari semua yang haram dan syubhat) nescaya engkau menjadi sebaik-baik manusia ibadatnya, dan jadilah engkau orang yang qana'ah (teriman), nescaya menjadi manusia yang sangat bersyukur, dan sukailah untuk lain orang apa yang kau suka untuk dirimu sendiri nescaya engkau menjadi orang mukmin, dan perbaikilah ketetanggaan kepada tetanggamu nescaya engkau menjadi orang muslim dan kurangilah tertawa sebab banyak tertawa itu mematikan hati."

Malik bin Dinar dari Al-ahnaf bin Qays berkata: "Umar berkata kepadaku: "Siapa yang banyak tertawa kurang wabawanya dan siapa yang suka bergurau diremehkan orang dan siapa yang membiasakan sesuatu terkenal dengan kebiasaannya itu dan siapa yang banyak bicara banyak salahnya dan siapa yang kurang waraknya (hati-hatinya) dan siapa yang kurang wara'nya mati hatinya dan siapa yang mati hatinya maka neraka lebih layak baginya."

Abul Laits berkata: "Awaslah kamu dari tertawa bergelak kerana mengandungi lapan bahaya iaitu:

Tercela oleh ulama dan orang yang sopan sempurna akal

Memberanikan orang bodoh kepadanya

Jika engkau bodoh nescaya bertambah kebodohanmu dan bila engkau alim berkurang ilmumu sebab ada riwayat: Seorang alim jika tertawa bererti telah memuntahkan ilmunya.

Melupakan dosa-dosa yang lampau

Memberanikan berbuat dosa dimasa mendatang sebab bila tertawa gelak membekukan hatimu

Melupakan mati dan akhirat

Engkau menanggung dosa orang yang tertawa kerana tertawamu

Tertwa gelak-gelak itu menyebabkan banyak menangis diakhirat


Abu Dzar menafsirkan ayat (Yang berbunyi): "Fal yadh haku qalila, walyabku katsira, jazaaan bima kaanu yaksibun." (Yang bermaksud): "Hendaklah mereka ketawa sedikit, sebab didunia ini sedikit dan mereka akan menangis banyak, kerana akhirat itu abadi sebagai pembalasan terhadap apa yang mereka perbuat."

Tuesday, 12 November 2013

Duduk seperti kucing, lompat seperti harimau
Kucing adalah binatang peliharaan yang jinak. Duduk seekor kucing ialah bertertib dan penuh sopan. Manakala harimau pula dikategorikan sebagai binatang liar yang tangkas dan garang.

Maksud pepatah duduk seperti kucing, Melompat seperti harimau ialah seorang yang pendiam tetapi pantas dan tangkas dalam melakukan pekerjaan.

  Seorang pelajar harus mempunyai sikap-sikap berikut bagi menjamin kejayaannya:-

1. Memberi penumpuan semasa dalam kelas
2. Diam dalam kelas kecuali bertanya dan berbincang
3. Membuat kerja sekolah
4. Cuba memahami istilah-istilah baharu
5. Mengingati, memahami dan menghafal perkara-perkara yang perlu
6. perlu banyak berfikir.

Sifat peramah dan suka menolong orang  dapat menjadikan seorang pelajar itu dihormati dan disanjungi. Sifat seperti ini memudahkan seseorang pelajar itu untuk berinteraksi serta mendapat maklumat untuk kemajuan dirinya sendiri.

Rumusan:
   Tidak ada gunanya kita menunjukkan kehebatan yang ada dalam diri kita. Hakikatnya, kita mempunyai ilmu yang sedikit sahaja. Kita tidak aka rugi sekiranya kita merendah diri. Dalam kebanyakan situasi, diam itu lebih baik daripada berkata-kata.

     Seseorang yang berilmu mempunyai sikap yang terpuji iaiti rendah diri. Dia berusaha untuk menjauhi sifat bangga diri dan riak dengan ilmu dan kehebatan yang dikehendaki.

Ayat 63 surah al-Furqan
Mari kita sama-sama tadabbur ayat al Quran berikut :

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

و عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا و إذا خاطبهم الجهلون قالوا سلما ( 63 )

سورة الفرقان

Dan hamba-hamba ( Allah ) ar Rahman , ialah mereka yang berjalan di bumi dengan sopan santun, dan apabila orang-orang yang berkelakuan kurang adab hadapkan kata-kata kepada mereka, mereka menjawab dengan perkataan yang selamat dari perkara yang tidak diingini.

Kesimpulannya:
      Akhlak ialah cermin bagi diri seseorang. Usaha dengan gigih untuk menjadi anak yang sangat membanggakan ibu dan ayah serta gigihkan usaha dengan penuh keazaman untuk menjadi pelajar yang cemerlang dalam pelajaran. Hiasi diri dengan akhlak yang indah seperti rendah diri, hormat menghormati, menghargai dan sebagainya, Nescaya kita akan dikasihi manusia dan diredai Allah S.W.T.  

Monday, 11 November 2013

Jangan mendahulukan adat dan membelakangkan sunnah! 
Saya tertarik untuk berkongsi kata-kata kakak saya di status facebooknya..semoga bermanfaat^_^
 
JANGAN mendahulukan adat dan membelakangkan sunnah ! JANGAN mendepankan trend sampai membelakangkan syar'iyah Islam.

"Namun usaha untuk menjernihkan antara agama dan adat, jauh lebih sukar dari yang dijangka. Walaupun nyata bersalahan dengan agama, mencabut adat yang asing dari Islam, tidak semudah mencabut kemuncup yang lekat di kain. Akarnya dalam mendasar, batangnya tajam berduri. Mencabutnya dengan tergesa-gesa hanya mengundang luka. Khususnya adat yang bersangkut dengan maruah keluarga." (Saiful Islam, 2007)

"Atas prinsip proaktif, fokuslah pada apa yang kita mampu mengawal dan mengubahnya. Maafkan percanggahan yang ada. Maafkanlah kebiasaan yang ada dan cubalah untuk minimumkan apa-apa yang agama tidak suka."(Saiful Islam, 2007)...

p/s: keterujaan kita bertunang, bernikah, kenduri kendara terkadang ada tersasar atau SENGAJA menyasarkan diri untuk melakukan pelbagai tindakan yang tak sepatutnya pada sisi syar'iyah (cth semasa yang biasa orang buat: bergambar berdua dengan tunang tanpa mak ayah atau org lain).

cth solusi: Elok takde pelamin bagai atau kamera canggih sbb boleh mencegah hal-hal syubhah dari berlaku.

Saya bersyukur mak dan abah saya tak terlalu memberatkan hal-hal sebegitu. ambil yang ringan dan memudahkan. yang paling utama berada dilandasan syar'iyah.

 saya-anti: 

 1)pembaziran dalam majlis-->sbb kenduri pakai duit sendiri. sakit nak kumpul duit, rezeki ko la bapak ko sponsor kan? heh!->membazir tu sahabat syaiton,
2)outdoor/indoor photoshoot->kadang2 jauh naik kereta datang nak jumpa pengantin, tapi depa dah hilang pi putrajaya la, pantai la, kebun bunga la, terkilan sbb kirim pada mak ayah depa je. photoshoot esok pagi lepas kenduri tak leh ea?
3)pelamin utk tatapan umum->secara pribadinya, sy dipelamin duduk melangut ber make up bagai, kejap2 org dtg amik gambo, tgk tetamu yang hadir makan sambil pandang2 kita, uuuuuihhh! malu seyh. takpe la, tak de pun tak kisah. harga pelamin boleh buat bayar road tax kete 2,3 kali tau. uhuhu~
4)buat kenduri terpaksa berhutang->ikut kemampuan sudah. kalau dlm masa 3bulan sblm kenduri boleh kumpul 4,5 ribu shj, panggil la jemputan bawah 500 orang. jiran setempat, saudara mara n shbt rapat. dah cukup kan.
5) baju pengantin menonjol ya amat->kalau menyewa rugi. jahit tempah pun rugi sebab berani pakai sekali waktu kawen tu je.ini depend la, majlis masing-masing. kalau saya ni biasa pakai baju jubah gedabak kaler kusam/ baju kuliah semedang, tetiba pakai baku kaler cerah kain kilat2 ade selendang, dah cukup cun dah tu utk jd pengantin.

Wanita dan kerjaya
Jika dilihat pada zaman serba moden ini, ramai wanita yang telah berjinak-jinak berkecimpung dalam dunia pekerjaan. Wanita berkerjaya ialah wanita yang menceburi sesuatu bidang dalam hidupnya sama ada ia berupa pekerjaan, perkhidmatan, hobi, atau mencari pengalaman semata-mata. Kerjaya lebih mudah di istilahkan sebagai 'kerja dan jaya'. Jika kaum adam empunyai peranan dan kerja yang perlu dilakukan, begitu juga kaum hawa, mereka juga tidak terkecuali, mereka mempunyai peranan dan tugas yang perlu dilakukan.

    Islam tidak secara total mengharamkan dan tidak secara sewenang-wenangnya membenarkan tanpa adanya peraturan dan syarat-syarat yang ditentukan. Bukan sekadar kerjaya wanita sahaja yang diikat dengan hukum-hukum syar'ie, tetapi secara amnya, Islam telah menetapkan syarat ini untuk lelaki dan wanita. Syarak telah memberi peluang dan kebolehan kepada wanita untuk bekerjaya tetapi mestilah dibatasi dengan syarat-syarat yang tertentu dan kewajipan-kewajipan yang perlu dilaksanakan terlebih dahulu. Antaranya:-

i.     Kebanyakan wanita bekerja adalah untuk membantu keluarga didalam menambahkan lagi pendapatan.

ii.    Selain dari itu ramai wanita mempunyai kelulusan akademik dan pengalaman yang seharusnya tidak disia-siakan. Justeru bekerjaya adalah satu keperluan semasa supaya ilmu dan bakat yang ada boleh disalur dan dimanfaatkan.

iii.   Wanita mempunyai potensi untuk membantu dan meningkatkan pengeluaran dan menambah kekayaan bangsa dan kemakmuran negara. Ini kerana wanita adalah antara sumber manusia yang diperlukan didalam beberapa sektor utama negara.

Sunday, 10 November 2013

Apakah motif sebenar Rasulullah s.a.w berpoligami??Alhamdulillah...bersyukur kehadrat Allah S.W.T kerana dengan izinnya dapat kita merasa nikmat yang diberikan didunia..selawat dan salam kehadrat junjungan besar nabi Muhammad SAW..In syaa allah hari ini saya ingin kongsikan beberapa motif poligami Rasulullah s.a.w.

1) Al-hikmah al-Ta'limiyah (hikmah bersifat pengajaran). Oleh kerana kaum wanita merupakan sebahagian daripada masyarakat, Rasulullah memerlukan kaum wanita untuk berperanan sebagai guru pendidik dalam bidang syariah yang khusus kepada kaum wanita terutama sekali dalam masalah yang berkaitan dengan Fiqh al-Nisa' (fiqh dalam perihal masalah kaum wanita). Lantaran itu, isteri-isterinya Aisyah dan Ummu Salamah lebih berperanan sebagai perawi hadis dalam merungkai permasalahan hukum syarak khususnya yang berkaitan dengan kaum wanita seperti haid,nifas,janabah,urusan perkahwinan dan lain-lain lagi.

2) Al-hikmah al-Tasyri'iyah (hikmah perundangan syarak). Ini bererti Rasulullah berpoligami kerana menghormati peruntukan quota yang diperuntukan oleh syariat Allah Taala ke atas diri beliau. Malah sebelum Muhammad dilantik sebagai Rasul, masyarakat Arab dan umat terdahulu sudah biasa dengan kehidupan berpoligami. Selain ituia juga merupakan satu contoh langkah yang baik untuk mengawal nafsu syahwat bagi umat islam daripada terjerumus ke lembah penzinaan.

3) Al-hikmah al-Ijtimaiyah (hikmah kemasyarakatan). Kemasyarakatan yang dimaksudkan ialah menjalin silatulrahim sesama masyarakat terutama sekali hubungan rapat sesama para sahabat beliau. Lantaran itu, Rasulullah mengahwini anak perempuan sahabatnya, Abu bakar al-siddiq (Aisyah). Kemudian disusuli pula pernikahannya dengan nak perempuan Umar al-Khattab (Hafsah). Pertalian yang wujud hasil daripada semua perkahwinan ini mampu mengeratkan hubungan sesama mereka yang berperanan penting dalam penyebaran agama islam di peringkat permulaan. Kebanyakan wanita-wanita yang kahwini beliau adalah  janda demi menjaga kebajikan mereka yang telah ketiadaan suami kecuali Siti Aisyah r.a yang dikahwini semasa dia berusia 6 tahun.

4) Al-hikmah al-Siyasiyah (hikmah politik). Perkahwinan Rasulullah juga bermotifkan politik demi untuk kebaikan sejagat. Lantaran ini, beliau mengahwini Juwairiah binti al-Harith, anak perempuan ketua Bani Mustolaq dan juga seorang wanita berbangsa Yahudi, Sofia binti Huyyai, anak perempuan ketua Bani Nadhir. Begitu juga perkahwinan beliau dengan Ummu Habibah (Ramlah binti Abu Sufian), iaitu anak perempuan salah seorang tokoh politik berpengaruh di kota Mekah pada masa itu dan Mariah al-Qibtiyah( berbangsa Qibti dari Mesir)

Saturday, 9 November 2013

Mengapa nabi kahwin lebih dari satu??Sekiranya kita ikuti secara teliti sejarah dan suasana Nabi Muhammad s.a.w. serta faktor-faktor baginda mengahwini wanita-wanitanya, nescaya akan didapati beberapa hakikat seperti berikut:

Pertama: Bahawa orang-orang arab sebelum kedatangan agama islam boleh dan harus berkahwin beberapa banyak wanita yang mereka sukai. Keadaan yang serupa menjadi tradisi juga kepada masyarakat lain di waktu itu. Oleh yang demikian poligami bukanlah merupakan satu hal yang luar biasa bagi kebanyakan tempat di muka bumi ini, terutamanya di negara Arab. Jadi tidaklah ada alasan sama sekali untuk dianggap ganjil dan cela perbuatan itu.

Kedua: Bahawa agama islam mengambil jalan tengah terhadap isu poligami iaitu penyatuan diantara memenuhi seruan fikiran dan tabiat semula jadi dengan melaksanakan kepentingan perasaan dan syahwat menurut ketentuan yang berpatutan. Itulah sebabnya islam mengharuskan poligami, asal sahaja poligami yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang mulia dan suci. Apalagi pogami dalam islam telah ditentukan batasannya seramai empat orang. Syariat begini tentulah dapat melaksanakan sikap yang pertengahan dan adil sehingga tidaklah tersekat kalau ada perkara-perkara yang membolehkan atau perkara-perkara yang memaksa, seperti sakit atau mandul atau menyelamatkan wanita-wanita yang belum menjadi isteri dari kepayahan hidup atau sebagainya. Tetapi pintu poligami ini tidaklah dibuka begitu luas dan dilepas sehingga orang lelaki boleh membuat menurut sesuka hatinya tanpa batasan atau tanpa memperduli tanggungan moral dan material.

Ketiga: Bahawa Nabi Muhammad s.a.w. mengahwini wanita-wanita ialah masa sebelum ayat poligami turun pada tahun kelapan hijrah. Nabi tidak menambah lagi walaupun seorang selepas sahaja ayat poligami diturunkan.

Keempat: Bahawa Nabi Muhammad s.a.w. di waktu mudanya hanya mempunyai seorang isteri sahaja yang berusia jauh lebih muda daripadanya, iaitu Saidatina Khadijah r.anha. Nabi berkahwin dengannya semasa berusia 25 tahun , iaitu 15 tahun sebelum baginda diutus menjadi Rasul. Saidatina Khadijah pada waktu itu sudah berumur 40 tahun dan sudah dua kali bersuami dan beroleh anak. Kemudian barulah berkahwin dengan Nabi dan berkekalan dalam pimpinan Nabi sehingga akhir hayatnya. Selepas Saidatina Khadijah meninggal dunia Nabi tidak pernah kenal wanita-wanita lain kecuali dalam tahun kedua sesudah hijrah. Dapatkah baginda dituduh pencinta wanita kalau diwaktu mudanya yang berusia diantara dua puluhan hingga lima puluhan hanya memadai seorang isteri sahaja.Ertinya Nabi hidup bersama Saidatina Khadijah dan selepas ditinggalkan Khadijah hampir 30 tahun. Kemudian barulah nabi kahwin dengan Aisyah. Ketika itu Saidatina Aisyah pula masih terlalu kecil kalau dipadankan dengan seorang lelaki yang telah berusia 55 tahun. Itulah sebabnya ada riwayat-riwayat yang mengatakan bahawa Nabi berkahwin dengan Aisyah pada tahun kedua hijrah itu tidaklah boleh dikatakan perkahwinan yang sebenar. Cuma sekadar pindah rumah sahaja. Kerana Aisyah belum dapat memikul tugas sebagai seorang isteri yang sebenar.

Kelima: Bahawa perkahwinan Nabi Muhammad s.a.w. selepas Saidatina Khadijah tidak mendapat sebarang keturunan. Dapatlah diambil kesimpulan bahawa perhubungannya dengan isterinya amatlah terbatas. Bahkan mungkin jarang sekali baginda meniduri isteri-isterinya lantaran sibuk dengan urusan agama. Kalau tidak, mengapa baginda tidak memperolehi anak daripada mereka.

Keenam: Bahawa perkahwinan Nabi Muhammad s.a.w. sama sekali tidak pernah memilih seorang gadis yang jelita untuk menjadi isterinya, sedangkan kedudukan dan kekuasaannya pada waktu itu tidaklah susah untuk mendapatkan gadis-gadis Arab yang cantik dan gadis-gadis Rom dan Parsi yang paling jelita yang berapa di semenanjung tanah Arab itu. Kemudian semua isterinya ketika dikahwinkannya adalah janda-janda kecuali Aisyah.

Kenyataan-kenyataan ini dapatlah dipastikan bahawa Nabi Muhammad s.a.w. tidaklah boleh dituduh sebagai seorang lelaki pemburu wanita sebagaimana yang dikatakan oleh musuh-musuhnya. Sekiranya Nabi bersifat pemburu wanita maka bagaimana baginda boleh hidup 30 tahun dengan hanya mengenal  seorang wanita sahaja, itupun yang sudah tua dan masuk kali ketiga berkahwin dengannya. Pada hal baginda ketika itu masih muda dan cukup sihat. Kenyataan-kenyataan ini juga dapat dipastikan bahawa setiap perkahwinan Nabi adalah mengandungi tujuan tujuan tertentu, samada tujuan itu kembali kepada maslahat Islam atau seruannya atau kepada peri kemanusiaan yang luhur atau kepada tujuan syariat Islam dengan perintah Allah S.W.T.

Friday, 8 November 2013

Implikasi perpecahan akibat tidak berpegang dengan tali Allah
Sekiranya manusia tidak berpegang dengan tali Allah S.W.T iaitu agama islam, maka ianya akan membawa kepada keburukan dan kemusnahan yang besar dalam hidup mereka sama ada di dunia mahupun di akhirat. Antara implikasi yang akan berlaku ialah :-

(a) Membawa kepada pemisahan diri manusia itu dengan agama Allah S.W.T. dan terpisah dengan landasan syariat islam sekaligus menjauhkan diri mereka dari mendapat rahmat Allah S.W.T di dunia mahupun di akhirat.Mereka ini juga boleh juga di anggap sebagai pencetus kepada kemurkaan Allah S.W.T.

(b) Wujudnya perselisihan faham di kalangan manusia kerana tidak mempunyai asas pegangan agama yang kukuh dalam diri. Hidup mereka dipenuhu dengan kemungkaran dan kadang-kadang boleh membawa kepada pergaduhan akibat tidak mendapat hidayah daripada Allah S.W.T.

(c) Terjadinya permusuhan akibat tiada lagi nilai kasih sayang dalam diri. Permusuhan yang berlarutan boleh mengakibatkan perpecahan tanpa disedari semua ini membawa keburukan kepada mereka. Mereka yang kurang didikan agama pula terus terjerumus ke kancah kehinaan yang berpanjangan.

(d) Kemungkaran bermaharajalela di muka bumi tanpa mereka sedar semua itu tidak membawa keuntungan atau kesenangan dalam hidup mereka. Mereka sewenang-wenangnya melakukan kemungkaran tanpa memikirkan erti dosa dan pahala yang bakal mereka dapat di akhirat kelak. Sememangnya mereka ini tergolong dalan golongan yang rugi.

(e) Selain itu mereka juga tidak mendapat redha Allah S.W.T. Azab yang diterima oleh golongan tersebut amatlah pedih dan berat sekali yang tidak terdaya mereka pikul mahupun galas yang mana balasan itu akan ditimpa keatas diri mereka sama ada di dunia mahupun di akhirat. Sekiranya mereka bertaubat nescaya Allah S.W.T. akan mengampunkan dosa-dosa mereka tetapi jika sebaliknya maka azab Allah S.W.T. yang akan menunggu mereka.

Thursday, 7 November 2013

Tanggungjawab seorang muslimTanggungjawab muslim sebenarnya telah digariskan dalam oleh Allah Taala dalam sepoting ayat dan kemudian diulangi beberapa kali pada ayat-ayat yang lain dalam al-Quran. Ayat yang menggariskan peranan umat Islam dalam kehidupan ini ialah firman Allah Taala:

alhajj77.jpg

alhajj78.jpg
Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah serta sujudlah (mengerjakan solat), dan beribadatlah kepada Tuhan kamu (dengan mentauhidkan-Nya), serta kerjakanlah amal-amal kebajikan; supaya kamu berjaya (di dunia dan di akhirat). Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya, Dial ah yang memilih kamu (untuk mengerjakan suruhan agama-Nya); dan Dia tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah payah dalam perkara agama, agama bapa kamu Ibrahim. Dia menamakan kamu: “Orang-orang Islam” semenjak dahulu dan dalam (al-Quran) ini, supaya Rasulullah (Muhammad) menjadi saksi yang menerangkan kebenaran perbuatan kamu, dan supaya kamu pula layak menjadi orang-orang yang member keterangan kepada umat manusia (tentang yang benar dan yang salah). Oleh itu, dirikanlah solat, dan berilah zakat, serta berpegang teguhlah kamu kepada Allah! Dialah Pelindung kamu. Maka (Allah yang demikian sifatnya) Dialah sahaja sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Pemberi pertolongan. (al-Hajj: 77-78)

Ungkapan yang cukup jelas, tiada kekeliruan dan tiada kekaburan. Demi Allah, ungkapan ini amat indah dan menarik. Apakah umat Islam tidak pernah mendengarnya atau mereka pernah mendengarnya tetapi hati mereka terkunci? Oleh kerana itu mereka tidak pernah menyedarinya?

Allah memerintahkan umat Islam agar rukuk, sujud dan mendirikan solat yang merupakan induk ibadah, tiang agama Islam dan imej Islam yang paling ketara. Allah memerintahkan mereka agar menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Mereka hendaklah melakukan kebaikan menurut kemampuan mereka. Di samping itu Allah juga memerintahkan mereka melakukan kebaikan dan melarang melakukan kejahatan. Kebaikan pertama yang perlu dilakukan ialah dengan tidak melakukan kejahatan. Suatu ungkapan yang ringkas dan padat. Setelah itu Allah berikan jaminan bahawa mereka akan memperolehi kejayaan. Inilah tanggungjawab individu bagi setiap muslim yang perlu dilakukannya sendiri samada secara berseorangan atau berkumpulan.
Setelah itu Allah perintahkan mereka supaya berjuang di jalan Allah dengan bersungguh-sungguh demi mengembangkan dakwah ini kepada seluruh manusia dengan hujah yang mantap. Jika manusia enggan menerima sebaliknya membalasnya dengan tindakan kejam dan zalim barulah digunakan kekuatan senjata:

“Tika manusia menzalimi kebenaran dan engkar
Perang adalah jalan utama di dunia ini bukan lagi keamanan”

Alangkah tepat sekali kata hikmah yang menyebut: Kekuatan adalah cara paling selamat untuk menegakkan kebenaran. Alangkah baiknya jika kekuatan dan kebenaran berjalan seiringan.”
Jihad bagi mengembangkan dakwah Islam terutama bagi memelihara kesucian Islam adalah suatu kawajipan yang diletakkan oleh Allah ke bahu umat Islam sama sepertimana Allah mewajibkan mereka solat, puasa, zakat, haji, membuat kebaikan dan menjauhi kejahatan. Allah mewajibkan dan juga menggalakkan mereka memiliki kekuatan dan kemampuan. Ayat yang menyebut perintah ini datang dengan amaran yang cukup keras dan suatu nasihat yang perlu diberikan perhatian.
altaubah41.jpg
Pergilah kamu beramai-ramai (untuk berperang pada jalan Allah), samada dengan keadaan ringan (dan mudah bergerak) ataupun dengan keadaan berat (disebabkan berbagai-bagai tanggungjawab); dan berjihadlah dengan harta benda dan jiwa kamu pada jalan Allah (untuk membela Islam). Yang demikian itu adalah lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. (at-Taubah: 41)

Allah telah mendedahkan rahsia di sebalik segala perintah dalam kewajipan ini kepada umat Islam. Allah jelaskan bahawa Dia memilih mereka supaya menjadi peneraju manusia, pemelihara syariat-Nya, menjadi wakil-Nya di bumi ini dan sebagai pewaris Rasulullah s.a.w. memikul dakwah baginda. Allah telah bentangkan kepada mereka agama ini. Allah telah memantapkan syariat-Nya, memudahkan segala hokum-hakam-Nya dan menjadikan hokum-hakam ini sesuai untuk semua zaman dan tempat supaya ia boleh diterima oleh seluruh manusia. Melalui syariat ini manusia akan meletakkan segala harapan dan impian yang mereka nantikan.
Inilah tanggungjawan sosial yang telah diserahaln oleh Allah kepada seluruh umat Islam. Mereka hendaklah berada dalam satu barisan, satu ketumbukan dan satu kekuatan. Mereka hendaklah menjadi tentera penyelamat yang akan menyelamatkan seluruh manusia dan membimbing mereka ke arah jalan yang betul.
Selepas itu Allah Taala menjelaskan hubungan antara perintah solat dan puasa dengan perintah social tadi di mana perintah pertama adalah sebagai langkah awal untuk perintah kedua. Akidah yang sahih pula adalah asas untuk kedua-dua perintah. Tujuannya, supaya manusia tidak menjadi perintah tadi sebagai alasan untuk tidak melakukan kewajipan individu mereka dengan alasan mereka telah beramal untuk semua manusia. Dalam masa yang sama ia tidak menjadi alasan kepada manusia lain untuk tidak berbakti kepada semua manusia dengan alasan mereka sibuk dengan ibadah mereka dan menghabiskan sepenuh masa menghadap Tuhan. Bukankah ayat ini tepat dan bijaksana.
annisa87part.jpg
Dan siapakah pula yang lebih benar perkataannya daripada Allah? (an-Nisa’: 87)

Wahai umat islam, mengabdikan diri kepada Tuhan kamu dan berjihad demi memartabatkan agama dan syariat kamu adalah tanggungjawab kau dalam hidup ini. Jika kamu telah menunaikan tanggungjawab ini dengan bersungguh-sungguh, kamu adalah golongan yang beroleh kejayaan. Jika kamu hanya laksanakan separuh atau kamu abaikannya sama sekali perhatikanlah firman Allah Taala:

almukminun115.jpg
almukminun116.jpg
Maka adakah patut kamu menyangka bahawa Kami hanya menciptakan kamu (dari tiada kepada ada) sahaja dengan tiada sebarang hikmat pada ciptaan itu? Dan kamu (menyangka pula) tidak akan dikembalikan kepada Kami? Maka (dengan yang demikian) Maha Tinggilah Allah Yang Menguasai seluruh alam; tidaj ada tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Tuhan (yang memiliki) Arasy yang mulia (Al-Mukminun: 115-116)

Saturday, 2 November 2013

Hubungan Antara Iman dengan Ibadah Iman adalah membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan serta mengamalkan dengan perbuatan. Yang dimaksud membenarkan dengan hati yaitu mempercayai dan menyakini segala yang dibawa oleh Rasulullah. Yang dimaksud dengan mengikrarkan dengan lisan adalah mengucap dengan dua kalimah syahadat. Sedangkan maksud dari mengamalkan dengan perbuatan yaitu hatimengamalkan dalam bentuk keyakinan dan badan mengamalkan dalam bentuk ibadah. Jika syarat-syarat diatas terpenuhi maka seseorang akan dikatakan mukmin.


    Ibadah berasal dari kata ‘abd  secara bahasa berarti “hamba sahaya”. Pengertian tersebut mengisyaratkan bahwa ibadah mengandung ciri-ciri kekokohan dan kelemah lembutan, maksudnya pelaksanaan ibadah harus diiringi oleh kesetiaan yang kuat dan kehalusan. Secara bahasa ibadah diartikan sebagai penyembahan, pengabdian, dan ketaatan.


    Hubungan iman dan ibadah adalah sejauh mana keimanan dapat mempengaruhi ibadah dan etika atau moral dan sebaliknya. Keimanan atau akidah adalah fondasi dari semua ajaran islam, yaitu akidah, syariah dan akhlak.


    Seseorang yang telah beriman atau berakidah harus mengimplentasikan keimanannya dengan syariah yaitu beribadah kepada Allah dan bermuamalah dengan sesama manusia dan alam sekitar.
    Akidah diwujudkan dalam pengucapan dua kalimat syahadat, diimani, diyakini, dan dibenarkan dalam hatinya. Sebagai wujud keimanannya kepada Allah, dia harus melaksanakan syariah berupa ibadah madhah dan ibadah muamalah ghairu madhah. Yang mana ibadah nadhah artinya penghambaan yang murni merupakan hubunga antara hamba dengan Allah secara langsung seperti : menjalankan ibadah sholat. Sedangkan ibadah muamalah ghairu madhah artinya segala amaln yang diizinkan oleh Allah, misalnya ibadah ghairu madhah ialah belajar, dzikir, dakwah, tolong menolong dan lain sebagainya.


    Orang yang beriman disebut mukmin. Sedangkan seorang mukmin yang telah melakukan ibadah dan melakukan muamalah disebut muslim. Seorang mukmin belum dikatakan muslim apabila dia belum melaksanakan ibadah, baik ibadah mahdah maupun ibadah ghairu mahdah. Keimanan dan keislaman seseorang harus dilengkapi dengan ibadah dalam rukun islam yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji (bagi yang mampu).


    Iman dengan ibadah juga memiliki hubungan kasualitas (sebab-akibat). Kualitas iman seseorang ditentukan oleh kualitas dan kuantitas ibadah orang tersebut. Makin tinggi kualitas ibadah seseorang(misal : shalat makin khusu’, mengurangi atau menghilangkan syirik kepada Allah ). Dan kuantitasnya (misal : menambah shalat wajib dengan dan shalt sunnah, banyak bershadaqah) akan menambah dan mempertebal iman seseorang, makin mengurangi dan mempertipis, bahkan dapat menghilangkan kualitas seseorang kepada Allah Swt.


    Pelaksanaan ibadah yang yang di landasi iman yang kuat memberikan impak yang postif terhadap sikap dan perilaku seorang muslim.
Allah berfirman :

    Artinya:
“bacalah apa yang telah di wahyukan kepadamu yaitu alkitab(al-qur’an) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih  besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Al-Ankabut 45)

    Dari ayat diatas dapat kita ketahui bahwa shalat itu mengandung dua hikmah, yaitu dapat pencegah diri dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Maksudnya dapat menjadi pengekang diri dari kebiasaan melakukan kedua perbuatan tersebut dan dan mendorong pelakunya untuk dapat menghindarinya. Dengan keimanan seseorang akan tunduk dan patuh pada aturan-aturan Allah Swt.
  

  Dengan demikian sesungguhnya sangat erat hubungan dan saling mempengaruhi antara iman dengan ibadah kepada Allah Swt.
Adapun contoh-contoh amalan hubungan antara iman dengan ibadah :
a)    Dzikir
        Dzikir menurut bahasa arab (bahasa yang digunakan dalam al-qur’an)    berarti mengingat/menyebut. Dzikir sendiri terbagi menjadi dua yaitu dzikir lisan dan dzikir dalam hati. Firman Allah :

Artinya:
    “Maka makanlah apa yang ditangkap untukmu dan sebutlah nama Allah (waktu melepasnya). Dan bertaqwalah kepada Allah, sungguh Allah sngat cepat perhitungan-Nya. (Al-Maidah : 4)
       
b)    Tawakal
    Sebagai seorang muslim hendaknya hendaknya selalu berserah diri kepada Allah (berkhojtawakal).
Firman Allah pada surat Yunus : 84

Yang artinya :
“Dan Musa berkata :wahai kaumku apabila kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepada-Nya, jika kamu benar-benar orang muslim.       


c)    Syukur
    Syukur adalah salah satu buah keimanan, bila seseorang hamba allah berbuat baik kepada anda lalu anda tidak berterima kasih kepadanya berarti anda telah bersikap buruk kepadanya. Padahal hamba tersebut hanya perantara, sedangkan pemberian sejati hanyalah Allah.
Firman Allah :
ومن شكر  فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان ربي غني كريم. ( النمل :
۴)                
Artinya :
“Baramg siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri dan barang siapa ingkar maka sesungguhnya Allah maha kaya, maha melihat.(An-Naml : 4)

d)    Sabar
    Seorang muslim berada diantara dua nikmat yaitu bila ia ditimpa kebaikan lalu bersyukur maka ia akan memperoleh pahala dan apabila ditimpa musibah lalu bersabar maka ia akn memperoleh pahala.
Firman Allah :
ما عندكم ينفدوما عندالله باق ولنجزينالذين صبروا اجرهم بااحسن ما كانوا يعملون (النحل :
۹۶)                                                                                                          
Artinya :
“Apa yang disisimu akan lenyap, dan apa yang disisi Allah adalah kekal. Dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (QS. An-Nahl :96/)

Monday, 28 October 2013

Punca individu melakukan maksiat menurut Imam al-Ghazali
Setiap hamba Allah S.W.T yang hidup di dunia ini tidak akan terlepas dari melakukan dosa sama ada kecil mahupun besar. Ini kerana sifat semula jadi manusia yang lemah dan mudah tunduk kepada hawa nafsu. Tetapi ini bukanlah alasan kerana orang yang beriman kepada Allah S.W.T akan patuh dan taat kepada perintahnya serta akan sentiasa berusaha menjauhkan diri daripada tuntutan hawa nafsu yang membawa kepada dosa dan maksiat.

Imam al-Ghazali mengatakan bahawa dosa itu berlaku kerana dorongan pleh empat perkara:-

(a) Sifat Rububiyah ( sifat ketuhanan) iaitu apabila seseorang itu mengambil sifat-sifat tuhan untuk dipakai pada dirinya seperti takbur, suka disanjung dan dipuji. Sifat ini hanya layak bagi Allah S.W.T.

(b) Sifat Syaitaniyah ( sifat syaitan) iaitu apabila seseorang itu ada sifat-sifat hasad dengki, tipu helah, aniaya dan lain-lain kerana sifat ini boleh mendorong kepada perbuatan mungkar, maksiat dan menyesatkan.

(c) Sifat Bahimiah (sifat kebinatangan) seperti tamak haloba, memakan harta anak yatim, mencari harta kekayaan semata-mata untuk memuaskan nafsu buas dan lain-lain.

(d) Sifat-sifat Subu'iyah (sifat kebuasan) seperti marah, dendam, mencaci orang, memukul, membunuh, memusnahkan harta benda dan lain-lain lagi.

Ibadah Puasa untuk Meningkatkan ketaqwaanIbadah Puasa untuk Meningkatkan ketaqwaan

Tujuan utama dari ibadah puasa adalah memantapkan keimanan kepada Allah SWT sehingga keimanan itu menjelma menjadi ketaqwaan. Ini dikemukakan Allah dalam firman-Nya pada surat Al-Baqarah ayat 183, yaitu:

“Hai orang-orang yg beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa.” .

Apabila target dari ibadah puasa ini dapat dicapai, maka ibadah puasa akan membuat kita menjadi orang yang memiliki tiga hal, yaitu:


1-Pertama mencegah diri dari segala bentuk dusta sebab dalam hadits riwayat Bukhari Muslim dan Ahmad yang artinya sebagai berikut: “Barangsiapa yang tidak meninggalkan perkataan yang keji dan melakukan kejahatan Allah tidak akan menerima puasanya sekalipun ia telah meninggalkan makan dan minum.” Berarti, dalam hadits tersebut dinyatakan bahwa Allah SWT tidak menerima puasa seseorang yang tidak meninggalkan perkataan dusta.


2-Kedua memiliki benteng pertahanan rohani yang kuat sehingga dia menjadi orang yang mampu menjaga dan mencegah dirinya dari dosa. Rasulullah SAW bersabda yang artinya “Puasa adalah perisai dari api neraka seperti perisainya seseorang di antara kamu dalam perang.” .


3-Ketiga selalu terangsang untuk berbuat baik karena ibadah Ramadhan memang selalu mendidik seseorang untuk melakukan kebaikan, baik terhadap Allah SWT maupun terhadap sesama manusia.


Menurut hal-hal yang telah ditulis di atas, nilai ibadah puasa sangatlah penting karena dengan ibadah puasa kita dapat meningkatkan ketaqwaan kita kepada Allah SWT.

Sunday, 27 October 2013

Kesan pemakanan melampau

Pemakanan secara melampau adalah sesuatu yang dicela di dalam islam. Ini kerana ianya memberikan kesan yang buruk kepada individu tersebut. Antara kesan pemakanan melampau adalah seperti berikut :-

a) Penghadaman tidak sempurna dan terbantut. Penghadaman yang tidak sempurna boleh menghasilkan toksimia yang akan menjadi sebab utama kepada penyakit jasmani.

b) Menzahirkan jenis-jenis penyakit apabila toksin mula di buang oleh badan seperti muntah, cirit-birit dan lain-lain.

c) Sekiranya makanan yang diambil mengandungi banyak logam berat seperti plumbum yang boleh menyerap masuk de dalam tisu yang lembut, ini akan menimbulkan masalah yang lebih besar terhadap kesihatan badan. Ini akan mengakibatkan timbulnya penyakit seperti berlakunya radang otot dan sendi dengan nama lain rheumatism, sakit buah pinggang, lelah, gout iaiti penyakit yang menyababkan sendi menjadi bengkak, hati tidak dapat membantu penghadaman makanan dan sakit perut disebabkan penghadaman makanan yang tidak sempurna.

d) Menurut Imam al-Ghazali, pengambilan makanan yang berlebihan boleh mengakibatkan hati sukar menerima sesuatu perkara yang baik iaitu buta mata hati. Ini akan menyebabkan otak menjadi tumpul dan melemahkan kecerdasan berfikir juga akhirnya akan menyebabkan penyakit pelupa.

e) Menurut Dr. Henry Bieler, punca utama penyakit bukannya disebabkan oleh kuman tetapi disebabkan oleh toksimia. Toksimia yang terhasil akan menyebabkan kerosakan sel-sel dan ini menyumbang kepada pembiakan kuman dan serangan badan.

f) Kajian lain yang mendapati mereka yang makan terlalu banyak akan menyebabkan berat badan yang berlebihan dan ini memdorong kearah penyakit artritis, kencing manis, penyakit jantung dan juga kanser.

g) Menurut Dr. Issels dalam kajiannya bahawa binatang yang diberi makanan semahunya mempunyai 5.3 kali ganda lebih besar tumor daripada binatang yang berpuasa pada setiap hari kedua (iaitu hari pertama makan dan hari kedua berpuasa)


rujukan
* Che wan jasimah wan mohamed rezi (2000) , Konsep kesihatan melalui pemakanan, Pendekatan islam dan sains, Kuala lumpur. Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.

Saturday, 26 October 2013

CABARAN-CABARAN PEMBENTUKAN AKHLAK 
 

cabaran yang menjadi penghalang dalam pembentukan akhlak ini terdiri daripada cabaran dalaman dan luaran.

 Cabaran dalaman iaitu melalui serangan pemikiran seperti apa yang telah dilakukan oleh orang Barat dalam mempengaruhi pemikiran umat Islam dengan mengakatakan bahawa tidak ada agama yang berperanan dalam memperbaiki atau mengubah tamadun. Manakala melalui syaitan dan hawa nafsu pula ialah hasutan atau godaan daripada syaitan yang menghalang manusia untuk membentuk akhlak yang mulia dengan menghasut untuk melakukan sebarang bentuk kejahatan. Akhir sekali, lemahnya jiwa merupakan cabaran yang paling besar kerana apabila manusia dilanda kelemahan iman, ia akan mudah terjerumus ke dalam konteks dosa dan melakukan perkara-perkara keji.

Cabaran luaran seperti perancangan penjajah dan salibiah dalam menjatuhkan umat Islam dengan hanya meletakkan segelas arak dengan wanita cantik cukup untuk melalaikan umat Islam. Manakala, adat meletakkan mas kahwin yang tinggi iaitu tidak mengikut cara Nabi telah menyukarkan kembali pihak lelaki dan akibatnya berlakulah perkara-perkara yang tidak diingini seperti penzinaan.

 

PENYELESAIAN TERHADAP CABARAN-CABARAN PEMBENTUKAN AKHLAK

Jika seseorang itu beriman, ia dapat memahami siapa penciptanya, tujuan dan peranan ia diciptakan, serta ke mana ia akan pergi. Kepentingan mengenali semua ini adalah untuk memahami tujuan peranan penciptaannya, justeru ia akan tahu menilai dirinya dan menjadikan potensi dirinya untuk melakukan kebaikan bukan kepada dirinya sahaja tetapi terhadap orang lain juga.

Manakala, ibadat pula menjadi banteng pertahanan untuk menangkis godaan syaitan serta hawa nafsu. Ibadah yang sempurna lahir dari iman yang mantap kepada Allah S. W. T.

Akhir sekali, ibu bapa adalah orang yang bertanggungjawab sepenuhnya terhadap anak. Anak adalah amanah Allah yang perlu dipikul oleh ibu bapa. Oleh itu, bimbingan dan didikan agama perlu diberikan agar anak-anak dapt menjadi seorang insan yang berjaya dari segi akhlaknya